Business Emirates #77 (August - September 2018)

?OKoukG? 7KH )LUVW *URXS???A????Gg oo??GugGo? oObo?OOG??g?o?A? k??AG?GKOo?G obaOgOAk?K OjGoOK Ab???u? ?ub?Og?? ??Kb?OG??u?Gg??k?? Go?OOG? GOK - oukG? AO?A?gu KkO??o?AO G?g??OA?? ??ukGg oObAo?K? KGO? G oO??guau?? GkA?o?OOuK Oo?GKug?k?g ooOoO? A??O?u kub?GkuKG?kO Ou?AGAu??Ggo? O?kOG ?? - ?u????o?u?? oO?o?A?kkGGOK O??g?k?? kOK?OOA GbuouO - ?uK?k?OA aOo?GkG?kOaO ?Gou AbOu?gG?k?? oOO?G?u? oAO?aO uG?GAkO Ouo?GO????aOo? oOO?j?g? GkA?o?G?G - OkkOg k??AG?GKOo?G ?uO?k?Oo?AO GOKoukGG 7KH )LUVW *URXS obA????G - KG O??g?k?KG Oo?Ou?OOuKG oguk??? Ab?OK ?Gog? ob:\QGKDP +RWHO *URXS Gb0LOOHQQLXP &RSWKRUQH +RWHOV 5HVRUWV auOuk?GO??? GkA?o?OOuK oOg???kG? KuG - oGKug?kO AO?KO?kOg oOG??gG ?ubo??? O??oo???kG? A?oOGOaO ?OOAk? ?uo?g??KOo?G O???G?OA Gb?Oo?OgkOg A?gG?Gk? uO?k?k?? o?uAOG UKGOu? ???ug a?? OuooOgO??k aOgOAkOg OjGo 7KH )LUVW *URXS ?Ag???o? GbOokOAk?K a?OaOujG?? - oGGK kuoOuAg?kG?K ?????g?kOo?G GOKoukGG GO?OOu? O?kuGO AO?AO?G? O???G?? GbAb?O?aG? aOOO?u? ???? - ?Gk?kk?? ?Ou?oGG? UKGOu?OA ?OKoukG? OuooOguau - ?? Ou?AG?Og o???? O?aGOkug?k?? oO??o?uAG??g?o?A kubGg???A?? O?kGu? ?AOOo? ??GG ?jOGGG Gb?gG? - k?aO ?Oo?OGu ?O?O?ku? ?GOO?u a?OaOujG??oGOaO O? - Au?u oO?AOg??? 7KH )LUVW *URXS oO??Oo?uAg??? oAOGK GgG?k?uK A?oO?ug?Gg ?OOA?k? o?OoOkugG?GOOAukkO - aO o?OAGou AbO?aGOk? oOO?GAukG? ?gG?k?? GkA?o?GO???G? AboOO?G?? 7KH )LUVW *URXS o?ukOA??o? ouO?k?OuKG GOKoukGG ?bO?gG?G? O?bKkOaG? ?uo?OOg?GGOA ?uGk??O?oOAukk?? GoGg??G??g?kO AboAO?K jGkukoOAOK ?guaOoOg??GG 7KH )LUVW *URXS OOG?k?GO???o? kub?OgaOoOO?kO? oO?O??kG??o?AO obGgG?k?uKG ?O??k?Gug?k?? GgG?k?? oOGagu?u??o? Ab???ug ??O?? ??ku?? ?Og??? ObouKOg GOKoukGG 7KH )LUVW *URXS OboOO?j?g? ?? GkA?o?G?GOkkOg k??AG?GKOo?G GbO?b?kGGug?k?? oO?GK???o?Au? oOO?G?OA ub?uG?? Ob?Oo?OoOGK??u??g?kOo??? ?KGOu?u? ?gG?k?? GkA?o?GOOAuA?G? Abk??AG?GKOo?? 7KH )LUVW *URXS uA?OKu?G??oGG o?ukOA??o? ??uo?kGGuKG oOOaOuKK? gO?g?kOo?G 7LWDQLXP 5HZDUGV oO??gu - au???g O?? ?GoGg??GAk?? A?aO? GboO?GK???o?A ?guaO?uO? ouO?k?Oo?A? obA??u??GKGo? oO??o?u - AG??g?KG Gk??o?OGG Ab?OK ?Gog? obGOKoukG?KG -XPHLUDK *URXS Gb(PLUDWHV 6N\ZDUGV 7KH )LUVW *URXS? uA?OOG???k?g ?uo?OOg?GG aOo?GkG?kOg k??AG?GKOo?G ??Oo?O?kk?g KkO??o?Au kuaOu? The One at Jumeirah Village Triangle OO?G?? ??ku?? ?Og???" ?AOkG?? +971 4 455 0281 GgG oOo??G?? ku? oug? ZZZ WKH?UVWJURXS UX

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=